Site banner

Toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 28 Tháng 1, 2023 - 23:47

Quyết định 2397/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, Kiểm tra việc thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai