Site banner

Toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 28 Tháng 1, 2023 - 23:02

LIÊN KẾT WEBSITE

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu File đính kém
3947/KH-STNMT 02/09/2021 Kế hoạch số 3947/KH-STNMT Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4940/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới PDF icon 3947_2021_kh_stnmt.pdf
26/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre về việc sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre PDF icon 26qpubnd_2021
2397/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định 2397/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, Kiểm tra việc thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai PDF icon 2397_2021_qd_ubnd_phan_1.pdf
28/2021/QĐ-UBND 14/10/2021 Quyết định 28/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực văn hóa, nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành PDF icon 28_2021_qd_ubnd.pdf
30/2021/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre PDF icon 30qp_20211015070
4483/KH-STNMT 18/10/2021 Xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 PDF icon 4483_2021_kh_stnmt.pdf
32/2021/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre PDF icon 32qp_20211025052
32/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh PDF icon 32qp_2021102505252

Thư viện ảnh

Thư viện Videos